Our Team

Yogesh Jadhav Yogesh Jadhav - Director

Yogesh Jadhav

Director

Sameer Badheka Sameer Badheka - Senior Manager

Sameer Badheka

Sr. Manager

Vinod Daggula Vinod Daggula - Senior UI-UX Designer

Vinod Daggula

Sr. UI/UX Designer

Vishal Baviskar Vishal Baviskar - Sr. Motion Graphics Artist

Vishal Baviskar

Sr. Motion Graphics Artist

Milind Patil Milind Patil - Senior SEO Manager

Milind Patil

Sr. SEO Manager

Ganesh Jadhav Ganesh Jadhav - Senior SEO Manager

Ganesh Jadhav

Sr. SEO Manager

Swati Salian Swati Salian - Senior Content Writer

Swati Salian

Sr. Content Writer

Pooja Shetty Pooja Shetty - Social Media Account Manager

Pooja Shetty

Social Media Account Manager

Amita Gaur Amita Gaur - Associate UI/UX Designer

Amita Gaur

Associate UI/UX Designer

Hrishikesh Patil Hrishikesh Patil - Executive SEO

Hrishikesh Patil

SEO Executive